Menu

Organy Spółki

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Zgromadzenie Wspólników
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników nalezą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do uprawnień Zarządu lub Rady Nadzorczej, a także sprawowanie nadzoru nad pracą Zarządu i działalnością Rady Nadzorczej.


Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym, nadzorczym i doradczym Spółki. Do zadań Rady Nadzorczej należy:
- badanie bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy,
- rozpatrywanie corocznych okresowych sprawozdań Zarządu Spółki,
- rozpatrywanie propozycji zarządu w sprawie podziału zysku i pokrycia strat,
- przedstawienie wniosków Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,
- zatwierdzenie zasad wynagradzania pracowników Spółki z wyłączeniem Zarządu Spółki,
- dokonywanie okresowych kontroli działalności Spółki i jej stanu finansowego,
- wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o odwołanie Zarządu Spółki,
- udzielanie konsultacji i porad,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez Zgromadzenie Wspólników
- zatwierdzanie regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania i premiowania spółki

 

Zarząd
Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, który zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji zarządu nas leża wszystkie sprawy nie zastrzeżone umową Spółki, przepisami prawa lub uchwalą zgromadzenia Wspólników dla innych władz Spółki.