Menu

Przetargi

Publikowane na stronie internetowej spółki: www.zgkustka.pl

 

Sukcesywna dostawa paliw dla ZGK So. z o.o. w Ustce

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie spełnianie warunków udziuału w postepowaniu

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przeslanek wykluczenia z postępowania

6. Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie - dot. grupy kapitałowej

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

9. Modyfikacja treści SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe- "Zakup i dostawa fabrycznie nowej myjki ciśnieniowej do mycia pojemników i kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ustce w ramach projektu „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce" w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" .

 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

5. Wyjaśnienia i modyfikacja treści zapytania ofertowego

6. Wyjaśnienie i modyfikacja treści zapytania ofertowego z dnia 23.04.2020

7. Załącznik nr 1 - Szczególwy opis przedmiotu zamówienia ujednolicony w wyniku zmiany z dnia 21.04.2020

8. Załącznik nr 3 - Wzór umoiwy z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 23.04.2020

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe - „Zakup, dostawa i montaż systemu telewizji dozorowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ustce oraz do punktu „Drugiego życia" w ramach projektu „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce" w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020"

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4.Załącznik nr 3 - Wzór umowy

5. Załącznik nr 4 - Klauzula RODO

6. Zapytania i wyjaśnienia do zapytania ofertowego

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.08.2019 roku

- Plan PSZOK w Ustce

7. Zapytania i wyjaśnienia treści zapytania ofertowergo- 23.03.2020

8. Zapytania i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego-25.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

Zakup i dostawawa kontenerów i pojemników do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Ustce

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1.Ogłosz o zamówieniu z dnia 05.03.2020r.

2. SIWZ

3. Załącznik nr - Formularz oferty

4. Załącznik nr 2- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

6. Załącznik nr 4.1 - Wzór umowy

7. Załącznik nr 4.2 - Wzór umowy

8. Załcznik nr 5.1-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

9. Zalącznik nr 5.2- Szczegółow opis przedmiotu zamówienia

 

10. Zmiana treści SIWZ, Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

11. Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia

12. Załącznik nr 1 - Formularz oferty- aktualny

13. Załącznik nr 4.1.- Wzór umowy - aktualny

14. Załącznik nr 4.2 - Wzór umowy - aktualny

15. Załącznik nr 5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup i dostawa sprżźetu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadow Komunalnych w Ustce - III postępowanie

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3.Załącznik nr 1 - Formularz oferty

4.Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

5. Załącznik nr 3- Ośwaidczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

6. Załacznik nr 4 - Wzór umowy

7. Załącznik nr 5 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

Zakup i dostawa sprzetu do Punktu Selektywnej Zbioki odpadow komunalnych w Ustce- II postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert 14.01.2020

1. Ogłoszenie o zamowieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 2- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

5. Załącznik nr 3- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

6. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

7. Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

8. Wyjaśnienie treści SIWZ,Zmiana treści SIWZ,Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02.01.2020

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.01.2020

 

 

Zakup i dostawa sprzętu do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Ustce

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczący grupy kapitałowej

5. Załącznik nr 3. Oświadczenie dotyczące przeslanek wykluczenia.

6. Załącznik nr 4.1. Wzór umowy Zadanie nr 1

7. Załącznik nr 4.2. Wzór umowy zadanie nr 2

8 .Załącznik nr 4.3. Wzór umowy zadanie nr 3

9. Załącznik nr 5.1. Szczegółowy ops przedmiotu zamóweinie - zadanie nr 1

10. Załącznik nr 5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamóweinie - zadanie nr 2

11. Załącznik nr 5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamóweinia - zadanie nr 3

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Wyjaśnienie treści SIWZ,Zmaina treści SIWZ, Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

 

 

 

Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załacznik nr 1 -Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - Ośwaidczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postępowaniu

5. Załącznik nr 3 - Ośwaidczenie dotyczace przeslanekj wykluczenia z postępowania

6. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

8. Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług

9. Załącznik nr 6 - Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

10. Załącznik nr 7- Informacja w zakresie grupy kapitałowej

11. Ogłoszenie o z mianie ogłoszenia

12. Wyjaśnienie treści SIWZ, Zmian treści SIWZ,Zmina ogłoszenia o zamówieniu

13. SIWZ - aktualna treść

 

 

 

 

 

 Leasing operacyjny na zakup śmieciarki z HDS wraz z opcją wykupu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA Z OTWARCIA

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SIWZ.
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.
 4. Załącznik Nr 2 - Istotne postanowienia umowne.
 5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ)
 6. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 7. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie
 8. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych
 9. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – grupa kapitałowa
 10. Załącznik Nr 8 - Szczegółowy opis dotyczący śmieciarki z HDS
 11. Załącznik Nr 9 - Umowa zawarta z Wykonawcą WTC Sp. z o.o. Długołęka, ul. Polna 31 55-095 Mirków umowa nr 7/2019 na „Dostawę fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej Z HDS" dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce.

12. Wyjaśnienie treści SIWZ, Zmiana treści SIWZ ,Zmiana ogłoszenia o zamóweiniu

 

13. Sprostowanie ogłoszenia o zamowieniu

14. SIWZ -aktualna treść z dnia 20.11.2019 roku

15. Załącznik nr 1 - Formularz oferty - aktualny

16. Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowne

18. Załącznik nr 10 Umowa na dostawe śmieciarki

19. Załącznik nr 11- Bilans

20. Załacznik nr 12 Rachunek zysków i strat

21.Załacznik nr 13 Porozumienie

22. Wyjaśnienia treści SIWZ,Zmian treści SIWZ,Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 26.11.2019

23. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

24. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 29.11.2019

ePUAP: ZGKUstka

25. Zmiana treści SIWZ,Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

26. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

27 Wyjaśnienie treści SIWZ,Zmina treści SIWZ z dnia 16.12.2019r.

28. Załącznik nt 1 - Formularz oferty - aktualny

29. Zmiana treści SIWZ,Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

30. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

31. Zmiana treści SIWZ, Zmina ogłoszenia o zamówieniu

32 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

33. Zmiana treści SIWZ.Zmian ogłoszenia o zamówieniu 30.12.2019r.

34..Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 30.12.2019r.

 

35. Aktywowanie ePUAP

 

 

 

 

Zakup i dostawa soli drogowej dla ZGK w Ustce w latach 2019-2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

4. Ząłacznik nr 2 - Oświadczenie spelniane warunków udzialu w postępowaniu

5. Załącznik nr 3 - Ośwaidczenie przesłanki wykluczenia

6. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

7. Załącznik nr 5 -Wykaz dostaw

8. Załącznik nr 6 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej

 

 

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok

1. Zaproszenie

2. Modyfikacja zaproszenia z dnia 28.10.2019r.

 

 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŚMIECIARKI BEPYŁOWEJ Z HDS

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2. SIWZ

3. ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

4. ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWAIDCZENIE SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIALU W POSTĘPOWANIU

5. ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWAIDCZENIE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA

6. ZAŁĄCZNIK NR 4 - INFORMACJA W ZAKRESIE GRUPY KAPITAŁOWEJ

7. ZAŁĄCZNIK NR 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

8. ZAŁĄCZNIK NR 6 - PROJEKT UMOWY

9. ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ DOSTAW

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 05.09.2019

12. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.09.2019

13. Wyjasnienie treści SIWZ z dnia 09.09.2019

14. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 11.09.2019

15. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 12.09.2019

 

 

 

Codzienne sprzątanie plaży wschodniej i zachodnie w Ustce w okresie od 15.06.2019 do 15.09.2019r.

1. Zaproszenie do zlożenia oferty

2. Formularz oferty

3. Wzór umowy

4. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

 

Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej z HDS

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - ośwaidczenie -warunki udziału w postępowaniu

5. Załącznik nr 3 - ośwaidczenie przesłanki wykluczenia

7. Załącznik nr 4 - informacja w zakresie grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 8 - projekt umowy

9. Załącznik nr 9 - wykaz dostaw

10. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 26.03..2019 r.

11. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 27.03.2019r

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Wyjaśnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamóweiniu (28.03.2019r.)

14. Załącznik nr 1 - formularz oferty - wersja aktualna

15.Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.04.2019r.

 

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego rębaka ciągnikowo tarczowego - rozdrabniacza galezi

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - szczególowy opis techniczny

3. Załacznik nr 2 - formularz oferty

4. Załacznik nr 3 - wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Transport i ułożenie płyt drogowych na powierzchni 540m2 na działce 907/78 przy ul.,Wiejskiej 7

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce", w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020" 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 Formularz oferty
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie spełnienie warunków
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie przesłanki wykluczenia
 6. Załącznik nr 4.1 Wzór umowy - zadanie 1
 7. Załącznik nr 4.2 Wzór umowy - zadanie 2
 8. Załącznik nr 5 Wykaz robót
 9. Załącznik nr 6 Wykaz osób
 10. Załącznik nr 7 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 11. Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 1(PSZOK)
 12. Załącznik nr 9 Informacja BIOZ [PSZOK & DRUGIE ŻYCIE]
 13. Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNOBUDOWLANA
 14. Załącznik nr 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 2 (DRUGIE ŻYCIE)
 15. Załącznik nr 12 Fundament - waga
 16. Załącznik nr 13 Deklaracja zgodności - waga
 17. Załącznik nr 14.1 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień_16_(cz.I)
 18. Załącznik nr 14.2 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień_16_(cz.II)

 

głoszenie o zamóweiniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - oświadczenie warunki udzialu w postepowaniu

5. Zalacznik nr 3 - ośwaidczenie przeslanki wykluczenia

6. Załacznik nr 4 - informacja w zakresie grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamóweinia

8. Zalącznik nr 6 - projekt umowy

9.Załącznik nr 7 - wykaz dostaw

 

 

 

Codzienne sprzątanie plaży wschodniej i zachodnie w Ustce w okresie od 15.06.2019 do 15.09.2019r.

1. Zaproszenie do zlożenia oferty

2. Formularz oferty

3. Wzór umowy

4. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

 

Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej z HDS

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - ośwaidczenie -warunki udziału w postępowaniu

5. Załącznik nr 3 - ośwaidczenie przesłanki wykluczenia

7. Załącznik nr 4 - informacja w zakresie grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 8 - projekt umowy

9. Załącznik nr 9 - wykaz dostaw

10. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 26.03..2019 r.

11. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 27.03.2019r

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Wyjaśnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamóweiniu (28.03.2019r.)

14. Załącznik nr 1 - formularz oferty - wersja aktualna

15.Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.04.2019r.

 

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego rębaka ciągnikowo tarczowego - rozdrabniacza galezi

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - szczególowy opis techniczny

3. Załacznik nr 2 - formularz oferty

4. Załacznik nr 3 - wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Transport i ułożenie płyt drogowych na powierzchni 540m2 na działce 907/78 przy ul.,Wiejskiej 7

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce", w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020" 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 Formularz oferty
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie spełnienie warunków
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie przesłanki wykluczenia
 6. Załącznik nr 4.1 Wzór umowy - zadanie 1
 7. Załącznik nr 4.2 Wzór umowy - zadanie 2
 8. Załącznik nr 5 Wykaz robót
 9. Załącznik nr 6 Wykaz osób
 10. Załącznik nr 7 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 11. Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 1(PSZOK)
 12. Załącznik nr 9 Informacja BIOZ [PSZOK & DRUGIE ŻYCIE]
 13. Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNOBUDOWLANA
 14. Załącznik nr 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 2 (DRUGIE ŻYCIE)
 15. Załącznik nr 12 Fundament - waga
 16. Załącznik nr 13 Deklaracja zgodności - waga
 17. Załącznik nr 14.1 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień_16_(cz.I)
 18. Załącznik nr 14.2 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień_16_(cz.II)